السابع خیار العیب
بقی اُمور
الثالث: فی تصرّف المشروط علیه فی متعلّق الشرط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الثالث: فی تصرّف المشروط علیه فی متعلّق الشرط

الثالث: فی تصرّف المشروط علیه فی متعلّق الشرط

‏ ‏

‏لو تصرّف ا لمشروط علیـه فی متعلّق ا لشرط ؛ بما ینافی ا لوفاء بـه من‏‎ ‎‏ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، کبیع ما اشترط علیـه وقفـه ، أو ا لعکس :‏

‏فهل یقع باطلاً مطلقاً ، ولا تصحّحـه ا لإجازة ، عقداً کان أو إیقاعاً ، أو یصحّ‏‎ ‎‏کذلک من غیر حاجـة إ لی ا لإجازة ، أو یصحّ مع ا لإجازة مطلقاً عقداً کان أو إیقاعاً ،‏‎ ‎‏أو یصحّ فیما إذا کان عقداً ، ویبطل فیما إذا کان إیقاعاً ، کا لعتق ، وا لوقف بناءً علیٰ‏‎ ‎‏کونـه إیقاعاً ؟ وجوه :‏

‎ ‎