علی اکبر گله دار عراقی
خط امام در مرام ابوترابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

خط امام در مرام ابوترابی

‏وجود حاج آقا ابوترابی در میان اسرا بزرگ ترین نعمت و هدیه الهی بود. ایشان باعث‏‎ ‎‏انسجام و وحدت بیشتر بچه های اسیر بودند. ایشان باعث شدند یک سری کج فکریها و‏‎ ‎‏برخوردهای سلیقه ای که توسط عده خاصی صورت می گرفت و باعث می شد عده ای‏‎ ‎‏طرد شوند و به دامن دشمن بیفتند، از بین برود. این برخوردها، در حقیقت، سبب شده‏‎ ‎‏بود تعداد جاسوسها در اسارت زیاد شود. حاج آقا و کسانی که با ایشان همفکر بودند با‏‎ ‎‏این طرز فکرها شدیداً مخالفت کردند و جوّی در اردوگاهها به وجود آوردند که بچه ها‏‎ ‎‏در طریق مستقیم و خط حضرت امام قرار گرفتند و منحرف نشدند. این، صرفاً به خاطر‏‎ ‎‏وجود آن بزرگوار بود و بچه ها بحق، ایشان را نائب حضرت امام می دانستند.‏

‏یکی از علتهایی که عراقی ها حاج آقا ابوترابی را در یک جا نگه نمی داشتند، این بود‏‎ ‎‏که ایشان با اخلاق خودشان سربازهای عراقی را جذب می کردند. عراقی ها هم این‏‎ ‎‏مسأله را فهمیده بودند و نمی گذاشتند ایشان در یک اردوگاه بماند و دائماً جابه جایشان‏‎ ‎‏می کردند؛ البته همراه با اذیت و آزار. یادم هست وقتی ایشان را به اردوگاه موصل چهار‏‎ ‎‏آوردند، ایشان را آنقدر زدند که سه یا چهار روز در بیمارستان اردوگاه بستری بود. به هر‏‎ ‎‏حال، ایشان هر جا می رفت، این اذیت و آزارها بود. ایشان، در حقیقت برای همه اسرا و‏‎ ‎‏در تمام اردوگاهها، سنگ زیرین آسیاب بودند. ‏

‎ ‎