عیسی نریمیسایی
خبر رحلت امام و حال جناب سرهنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

خبر رحلت امام و حال جناب سرهنگ

‏صبح روز رحلت امام، ما در رمادی بودیم (فکر کنم رمادی یک بود). من با سرهنگ‏‎ ‎‏مجاهدی داخل حیاط اردوگاه قدم می زدم که بلندگوی اردوگاه روشن شد و اخبار ساعت‏‎ ‎‏هفت یا هشت عراق در صدر خبرها اعلام کرد که امروز صبح، فرزند امام (سیداحمد‏‎ ‎‏خمینی) اعلام کرد که امام شب گذشته رحلت کرده اند. سرهنگ مجاهدی به من گفت:‏‎ ‎‏در مورد امام چه پیامی داد؟ گفتم: متأسفانه، پیام داد که امام رحلت کرده اند و سید احمد‏‎ ‎‏خمینی خبر داده که امام دیشب رحلت کرده است. سرهنگ مجاهدی با اینکه سرهنگ‏‎ ‎‏خیلی مقاوم و پر دل و جرأتی بود، نگاهی به من کرد و یکدفعه مثل یک تکه چوب‏‎ ‎‏خشک روی زمین افتاد. من خیلی تعجب کردم و او را کناری کشیدم و رفقا آمدند او را‏‎ ‎‏بلند کردند. بعد، آرام آرام توی گوش سرهنگ زمزمه کردم که جناب سرهنگ بچه ها به‏‎ ‎‏شما به چشم دیگری نگاه می کنند، اینطوری از خودت ضعف نشان نده. بچه ها اگر تو را‏‎ ‎‏اینطور ببینند، دیگر کنترل آنها غیر ممکن می شود و ممکن است دست به کارهای‏‎ ‎‏عجیبی بزنند! ایشان هم داشت گوش می کرد و سعی می کرد خودش را به حالت عادی‏‎ ‎‏برگرداند، ولی نمی توانست  احساساتش را کنترل کند. ایشان می گفت: ما برای همیشه‏‎ ‎‏امام را از دست دادیم. ما دیگر روی سعادت را نخواهیم دید. امام نور امیدی در دل ما‏‎ ‎‏بود که خاموش شد. من ایشان را آرام کردم و رفتم تا جلسه ای با رفقا تشکیل بدهیم.‏

‎ ‎